ZATEZNE KAMATE

Zatezne ili moratorne kamate sankcija su prema dužniku koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze. To je kamata koje se obračunavaju po dospijeću, odnosno neispunjenju novčane obaveze. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem, uz glavnicu treba platiti i zateznu kamatu na svotu duga. Visina stope zatezne kamate utvrđuje se posebnim zakonom ili drugim propisima.

TROŠKOVI OVRHE

Ovrha je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu. U ovršnom postupku plaćaju se sudske pristojbe čija visina se određuje prema vrijednosti tražbine koja se prisilno ostvaruje. Troškove ovršnog postupka prethodno snosi ovrhovoditelj, a konačno ih namiruje ovršenik, zajedno s tražbinom .

TARIFE (u izradi)

Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih usluga i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu. Troškovi zastupanja su odvjetničke usluge, uvećane za porez na dodanu vrijednost i izdaci potrebni za izvršenje posla.
[ Podržani pretraživači : ]

© 2014 Sva prava pridržana